Poštovanje. Zoran Grujić… devojačko Georgina / Respect. Zoran Grujić… maiden name Georgina

— Please scroll down for an English version —

Želim da verujem da svako od nas ima u životu neku figuru kojoj se kao dete divio. Figuru koju je doživljavao blisko sebi i težio da kopira njeno ponašanje. Moj ujak je za mene bio sve što sam želeo da budem i čemu sam težio. Večito dete u duši koje se vešto opire “pravilima” odraslih… kako sam mogao a da ga ne obožavam i idealizujem. Apsolutna enciklopedija znanja, nauka, sport, istorija, umetnost, film, muzika, strani jezici, za njega nema teme u kojoj ne dominira u razgovoru. Nedodirljiva ličnost koja ništa pa čak ni sebe ne shvata ozbiljno. Devojke i žene su ga obožavale! U stvari prvu devojku sam osvojio upravo prodajući njegove fore. Da, moje prvo iskustvo sa devojkom, mislio sam na njeg… O.K. To nije izašlo kako treba. Nemojte čitati prethodnu rečenicu. Počeću ispočetka.

maslacakJedna od omiljenih stvari kao klincu mi je bila da odem kod njega i samo upijam stvari raspoređene po njegovom stanu, koje su tako slikovito dočaravale samu suštinu onoga što on predstavlja za mene. Na policama gomila knjiga i čuvena kolekcija dela Hermann Hessea koja me i dan danas očarava i koju lovim za svoju kolekciju. Zapravo reč kolekcionar sam prvi put naučio od njega. On je prvi i jedini čovek koga ja znam a da skuplja vinyl ploče, sportske časopise, knjige, filmove, stripove i salvete istovremeno. Da, salvete, deal with that. On je epitom muževnosti.

Uz njega sam prvi put čuo Deep Purple, AC/DC, Riblju čorbu i Đorđa Balaševića. Obožavao sam njegovu muzičku kompilaciju, na kojoj se “Soldier of Fortune” našlo čak više od jednog puta. Klasici poput filmova “Godfather” i “Straw Dogs” su za mene kao klinca bili jedan od glavnih faktora zbog kojih danas poštujem film kao umetnost. Mogu slobodno reći da dobar deo moje ličnosti je oblikovan upravo po ugledu na njega.

“Poštovanje. Zoran Grujić… devojačko Georgina”. Je način na koji se često predstavljao ljudima. Sad, ne znam da li se i danas drži svog devojačkog imena (svakako ima puno pravo da bude ponosan na njega), ali takvo predstavljanje, ozbiljan izraz lica i čvrst stisak ruke… Čovek je mađioničar, apsolutno je svako u samom startu razvio neizmerno poštovanje prema ovom malom, čudnom, čupavom geniju. I ja koji stojim pored njega i ponosim se što je on moj ujak. Teach me Obi-Wan Kenobi! I naučih. Prvi put kada sam nervozno stajao pred devojkom i razmišljao šta da kažem, samo stajao tamo i buljio u nju, on je prošao tuda i rekao: “Mladene, ako sada misliš isto što i ja, onda si jako bezobrazan”… Izašla je sa mnom. To je bila jedna od mojih prvih ozbiljnijih veza.

Doček Nove godine nikada nije bio isti bez njega. On me je naučio da su pokloni apsolutna glupost. Pravi pokloni se daju spontano i od srca, a najveći poklon, najvrednija stvar koju ti neko može dati je samo njegovo prisustvo u tvom životu. To je nešto što ljudi prilično često uzimaju zdravo za gotovo. Nisu potrebni pokloni da bi znao koliko mi je stalo do tebe, nije potrebno čak ni da te snishodljivo zovem i glumim zainteresovanost. Kada se budemo videli, znaćeš bez i trunke sumnje koliko te volim. I svaki put je tako. Na tome sam mu najviše zahvalan.

Uprkos čupavoj “maslačak” frizuri koju je furao dugo vremena (danas je obuzdao grivu) i tome što bi ljudi koji ga ne poznaju pretpostavili pogrešno, čovek je bio i ostao intelektualna bomba. Veliki broj ljudi živi ponašajući se kao da se svet vrti oko njih. On ne pati od tih dečijih bolesti. Pati od bronhitisa, ali svi mi imamo mane… Samo to ne želimo da priznamo. I to nas čini licimerima…

Naučio sam ja od njega još puno tako korisnih stvari. Kako se smeće baca “pored kontejnera”, ulica ne prelazi “ako nema automobila” (kako sam ja pored njega živ ostao…?), citate Ljube Moljca, blagodeti vlaškog sira i kako možeš da budeš baja i zavodnik kada se nakrkaš crnog i belog luka. To su samo neke od specijalnih i važnih lekcija koje sam upijao od njega. Jedino što nisam uspeo da naučim je kako da raspoznajem ženske putem zadnjica. Moraću to ovih dana da ga pitam. Ne znam kako to radi, ali… Wow! To i činjenica da je oduvek bio odličan sportista (izaberite bilo koji sport i izaberite pre 20 godina). Mene lično sport nikada nije mnogo zanimao.

Lepo je imati saveznika. Nekog ko će pored mene izluđivati moje roditelje. Pa ne mogu ja sam da nosim to teško breme! Uzevši sve to u obzir, kuća u kojoj sam odrastao, nikada ne bi bila ista bez njega. Ni dan danas nije. Moja sestra ima prelepu ćerkicu, i deda-ujka je sada jedna od glavnih atrakcija. Energija koju taj čovek ima i način na koji ga deca obožavaju… Magija, kažem vam.

______________________________________________________________________

maslacakI like to believe that each of us has a figure in one’s life to which he admired as a child. Figure you indentified with and strived to copy its behavior. For me my uncle was everything I wanted to be and to which I strived. Eternal child at heart that skillfully resists the “rules” of adulthood… how could I not adored and idolized him. The absolute encyclopedia of knowledge, science, sports, history, art, film, music, foreign languages, for him there is no topic at which he does not dominate in conversation. Untouchable figure that perceives nothing even himself seriously. Girls and women adored him! In fact the first girl I’ve won, I did it just by selling his jokes. Yes, my first experience with a girl, I thought of hi… O.K. That did not come out right. Do not read the previous sentence. I’ll start from the beginning.

One of my favorite things as a kid was to go to his place and just absorb things arranged in his apartment, which was so vividly conjuring the essence of what he represented to me. Pile of books on the shelves and the iconic works of Hermann Hesse which still enchants me and that I hunt for my own collection. In fact the word “collector” I first learned from him. He is the first and only man that I know who collects vinyl, sports magazines, books, movies, comics and napkins at the same time. Yes, napkins, deal with that. He is the epitome of masculinity.

With him I first heard Deep Purple, AC / DC, Riblja čorba and Djordje Balašević. I loved his music compilation, where the “Soldier of Fortune” found place even more than once. Classics like the movies “Godfather” and “Straw Dogs” for me as a kid was one of the main reasons why today I appreciate film as an art. I can say that a good part of my personality is shaped exactly modeled on him.

“Respect. Zoran Grujić… maiden name Georgina.” Is how he often introduced himself to people. Now, I do not know if he still goes by the maiden name (he certainly has every right to be proud of it), but such introducing, a serious expression on his face and a firm handshake… The man is a magician, absolutely everyone at the very beginning developed immense respect for this small, strange, shaggy genius. I’m standing next to him proud that he’s my uncle. Teach me Obi-Wan Kenobi! And I learned. The first time I stood nervously in front of the girl, thinking what to say, just stood there and stared at her, he passed that way and said, “Mladen, if you’re thinking the same as me, then you are very rude”… She went out with me. It was one of my first serious relationships.

New Year’s Eve has never been the same without him. He taught me that the gifts are absolute nonsense. Real gifts are given spontaneously and from the heart, and the greatest gift, the most precious thing that someone can give you is just his presence in your life. This is something that people quite often take for granted. There is no need for gifts for you to know how much I care about you, it is not even necessary to condescendingly call you and act interested. When I see you, you will know without a shadow of a doubt how much I love you. And every time it’s like that. For that I am most grateful to him.

Despite his “dandelion” hairstyle that he wore for a long time (now he restrained his mane), and that people who did not know him guessed wrong, the man was and still is intellectual bomb. A large number of people are acting in life like the world revolves around them. He does not suffer from these childhood diseases. He’s suffering from bronchitis, but we all have flaws… We just do not want to admit them. And that makes us hypocrites…

I’ve learned a lot more useful things from him. Like the garbage should be thrown “near the dumpster”; One does not cross the street “if there is no traffic” (how did I remained alive next to him…?); Ljuba Moljac quotes; Benefits of Vlach cheese and how you can be the Man and seducer eating onions and garlic. These are just some of the special and important lessons I absorbed from him. The only thing I did not managed to learn is how to discern the women’s behinds. These days I’m gonna have to ask him. I do not know how he does it, but… Wow! That and the fact that he has always been a great athlete (choose any sport, and chose 20 years before now). For me personally sports have never been that much interesting.

It’s nice to have an ally. Someone to freak and annoy my parents with me. I cannot bear this heavy burden alone! Taking this into account, the house where I grew up would never be the same without him. It is not even today. My sister has a beautiful baby daughter, and great-uncle is one of the main attractions. The energy that this man has and the way in which the kids love him… Magic, I tell you.

Follow our blog with Bloglovin

Share Your Thoughts With Us:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s